Zoek
Filters
Close

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

van MOVE4FUN 

Gedeponeerd op 19 mei 1993 bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Breda onder nummer 120/93.


Artikel 1: Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op onze aanbiedingen en overeenkomsten waarbij wij ons tot enigerlei prestatie, waaronder levering uit hoofde van verhuur en/of verkoop verplichten. Toepasselijkheid van de voorwaarden van de wederpartij wordt uitgesloten zelfs indien in die voorwaarden toepasselijkheid van onze voorwaarden van de hand wordt gewezen.

Artikel 2: Aanbiedingen

Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. Zij zijn geldig gedurende 14 dagen. Alle orders door vertegenwoordigers of andere tussenpersonen opgenomen, binden ons eerst indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3: Prijzen

Onze prijzen zijn netto in euro, inklusief BTW. Indien wij met de wederpartij een prijs overeenkomen, zijn wij niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs tengevolge van verhoging van kostprijsfaktoren. Indien de verhoging meer bedraagt dan 10% heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 4: Levering

1.        Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn. Bij niet-tijdige levering dient de wederpartij ons schriftelijk in gebreke te
           stellen.

2.        Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering af magazijn, ook indien franko verzending is overeengekomen. Ook indien wij
           de verzending verzorgen dan wel voor onze rekening nemen, blijft het risiko daarvan voor rekening van de wederpartij.

3.        In geval van huur komt het transport voor onze rekening en risiko, evenwel zijn alle laad-, los- en transportkosten alsmede
           eventuele kosten voor reiniging, indien de zaken gedurende het transport zijn verontreinigd, voor rekening van de wederpartij.

4.        De wederpartij is verplicht zaken af te nemen op het moment waarop deze volgens de overeenkomst ter beschikking worden
           gesteld. Indien de wederpartij afname weigert, of zich de situatie voordoet zoals hieronder in lid 6 vermeld, zullen de zaken
           worden opgeslagen voor risiko en kosten van de wederpartij.

5.        Bij interpretatie van deze voorwaarden zijn de Incoterms (kondities EXW) uitgegeven door de Internationale Kamer van
           Koophandel van toepassing, zoals deze luiden ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

6.        De wederpartij is verplicht ten behoeve van laden en lossen van de af te leveren zaak een kraan- of vorkheftruck met voldoende
           draag- c.q. hefvermogen beschikbaar te hebben bij de aflevering. Het laden en lossen geschiedt voor risiko van de wederpartij.

7.        Wij zijn bevoegd de levering op te schorten:
           - indien wij vooruitbetaling hebben bedongen, tot de dag waarop die betaling is ontvangen;
           - indien wij betaling kontant bij levering hebben bedongen c.q. verlangd en geen genoegzame zekerheid hebben dat die betaling
             bij levering zal geschieden, tot de dag waarop wij die zekerheid hebben ontvangen;
           - overigens in geval de wederpartij met tijdige betaling van enig aan ons opeisbaar verschuldigd bedrag, of met enig andere op
             hem rustende verplichting, dan wel enige in samenwerking met ons te verrichten feitelijke handeling, in gebreke is of ons na
             het sluiten van de overeenkomst omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de wederpartij
             haar verplichtingen niet zal nakomen, hieronder begrepen de, in geval van een huurovereenkomst, in deze voorwaarden aan de
             wederpartij opgelegde verplichtingen. 

Artikel 5: Huur

1.        In geval van huur vangt de huurperiode aan op de dag dat de zaken ons opslagterrein verlaten en eindigt, in geval van huur voor
           bepaalde tijd na afloop van de huurperiode en in geval van huur voor onbepaalde tijd op de datum waartegen is opgezegd met
           inachtneming van deze voorwaarden. Wij kunnen betaling van een waarborgsom verlangen.

2.        Bij huur voor een bepaalde tijd kan de wederpartij verlenging van de huur verzoeken mits dat verzoek schriftelijk uiterlijk een
           week voor de beeindigingsdatum aan ons is gedaan. Indien wij tot verlenging overgaan geschiedt zulks op dezelfde voorwaarden
           en kondities.

3.        In geval van huur voor onbepaalde tijd kan de overeenkomst door beide partijen worden beeindigd door schriftelijke opzegging
           met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken.

4.        De te verhuren zaak wordt door ons in goede staat en bedrijfsklaar afgeleverd. De wederpartij verplicht zich de gehuurde zaak
           op behoorlijke wijze konform de overeengekomen bestemming te gebruiken en ons ten alle tijde toe te staan het gehuurde te
           kontroleren. Bij het einde van de huur is de wederpartij verplicht de zaak in diezelfde goede staat, gereinigd, aan ons weer ter
           beschikking te stellen.

5.        Indien de verhuurde zaak uit één unit bestaat, zal de wederpartij als fundering gebruiken betontegels, industrieplaten,
           baddingen of soortgelijk materiaal. Indien de verhuurde zaak uit meerdere units bestaat dan zal de wederpartij voor de
           fundering onze aanwijzingen volgen. Ten alle tijde dient de wederpartij de verhuurde zaak waterpas te stellen. De wederpartij
           kan het gehuurde niet verplaatsen zonder onze toestemming. De wederpartij is volledig aansprakelijk voor schade die aan het
           gehuurde ontstaat indien zij in strijd handelt met hetgeen in dit lid is bepaald.

6.        Het is de wederpartij niet toegestaan het gehuurde te verkopen, belasten, verpanden of anderszins te bezwaren, noch dit onder te
           verhuren, geheel of gedeeltelijk aan derden in gebruik te geven of op enige andere wijze afstand te doen van het gehuurde.

7.        Wij zijn gerechtigd op het gehuurde reklameborden met onze naam aan te brengen. De wederpartij kan op c.q. aan het gehuurde
           niet een eigen naamsaanduiding, maar ook niet enige andere wijziging of toevoeging aanbrengen, behoudens onze schriftelijke
           toestemming.

8.        De wederpartij dient het gehuurde als een goed huisvader te onderhouden en alle noodzakelijke maatregelen te nemen ter
           voorkoming van bevriezing van leidingen en sanitaire voorzieningen. Schade aan het gehuurde ten gevolge van het door de
           wederpartij niet nakomen van het in dit lid bepaalde komt voor rekening van de wederpartij. De wederpartij draagt zorg voor
           aansluiting aan het gehuurde van voorzieningen als elektriciteit, water, telefoon e.d.. In geval van verlies of schade aan het
           gehuurde dient de wederpartij zulks binnen vier dagen schriftelijk bij ons te melden. Reparaties mogen uitsluitend worden
           uitgevoerd met onze schriftelijke toestemming en dan nog konform de door ons te geven aanwijzingen en instrukties. De huurder
           heeft het recht het gehuurde gedurende de huurperiode te kopen op door ons te bepalen voorwaarden tenzij wij betreffende het
           gehuurde met een derde al een opvolgende huurovereenkomst hebben gesloten.

Artikel 6: Reklames

1.        De wederpartij dient gekochte en aan haar verhuurde zaken bij de aflevering te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij
           na te gaan of de geleverde zaken aan de overeenkomst beantwoorden, waaronder in ieder geval begrepen: of de juiste zaken
           zijn geleverd alsmede of de geleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of indien deze ontbreken, aan de
           eisen die algemeen gebruikelijk aan het geleverde mogen worden gesteld.

2.        Reklames moeten schriftelijk binnen 8 dagen na de aflevering bij ons worden gemeld. In geval van huur bedraagt deze termijn
           4 dagen. Na afloop van voormelde termijn worden geleverde zaken geacht in goede staat door ons te zijn afgeleverd en door de
           wederpartij te zijn goedgekeurd. De wederpartij zal generlei aanspraken meer kunnen doen gelden, nadat het geleverde door
           haar geheel of gedeeltelijk is be/verwerkt, aan derden is doorgeleverd of in gebruik gegeven danwel anderszins kennelijk is
           geaksepteerd.

Artikel 7: Beeindiging overeenkomst

1.        Onze vorderingen zijn onmiddellijk opeisbaar:
           - indien na het sluiten van de overeenkomst aan ons omstandigheden ter kennis zijn gekomen die ons goede grond geven te
             vrezen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
           - indien de wederpartij is gevraagd zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
           In de genoemde gevallen zijn wij bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel tot ontbinding over
           te gaan, onverminderd ons recht schadevergoeding te vorderen.

2.        Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan wij ons bij de uitvoering van de
           overeenkomst bedienen of plegen te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan
           wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan
           worden gevergd, hieronder uitdrukkelijk begrepen het door de wederpartij niet nakomen van in geval van huurovereenkomst in
           deze voorwaarden aan de wederpartij opgelegde verplichtingen, zijn wij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

1.        Eventuele aansprakelijkheid onzerzijds voortvloeiende uit het niet, niet-tijdig of niet behoorlijk nakomen van de overeenkomst is
           beperkt tot een bedrag gelijk aan hetgeen wij aan de wederpartij terzake van die overeenkomst in rekening hebben gebracht of
           kunnen brengen, met een maximum van € 11.345,00, tenzij sprake is van opzet of grove schuld. Behoudens in geval van opzet
           of grove schuld zijn wij nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade door de wederpartij geleden als gevolg van rechtstreeks of
           onrechtstreeks van enig gebrek aan ons produkt. Overigens gelden voor geleverde zaken slechts door de fabriek c.q. onze
           toeleverancier vastgestelde garantiebepalingen. Iedere verdergaande aansprakelijkheid is, voorzover zich hiertegen geen regels
           van dwingend recht verzetten, uitgesloten.

2.        Wij zijn ook niet aansprakelijk voor schade aan de te leveren zaken indien die schade is veroorzaakt door of een gevolg is van
           het transport van de te leveren zaken naar de wederpartij c.q. naar een door de wederpartij opgegeven plaats van aflevering.

3.        In geval van huur is de wederpartij aansprakelijk voor iedere schade die gedurende de huurperiode en de periode gedurende
           welke het gehuurde zich in het bezit van of onder de macht van de wederpartij bevindt, aan het gehuurde ontstaat. In geval van
           een huur vrijwaart de wederpartij ons voor aanspraken van derden voor schade ontstaan aan of door het gehuurde of ten
           gevolge van het door ons aan de wederpartij ter beschikking stellen van de gehuurde zaak, zulks in de ruimste zin, een en ander
           tenzij dwingend recht zich daartegen verzet.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

1.        De door ons geleverde zaken blijven ons eigendom totdat de wederpartij alle navolgende verplichtingen uit de met ons gesloten
           overeenkomsten is nagekomen:
           - de tegenprestatie(s) met betrekking tot de geleverde of te leveren zaken zelf;
           - eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de wederpartij van een met ons gesloten overeenkomst.

2.        Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt of gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, zijn wij gerechtigd
           afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust of die wij aan de wederpartij hebben verhuurd, bij de
           wederpartij of derden die de zaak voor de wederpartij houden weg te halen of weg te doen halen. De wederpartij verplicht
           hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag. Voorzoveel
           nodig verschaft de wederpartij ons door deze machtiging teneinde ons in de gelegenheid te stellen voor bedoelde zaken rust bij
           hem weg te halen of te doen halen en wordt ons door de wederpartij machtiging verleend tot het op alle dagen en uren betreden
           van het pand, perceel of percelen waarin c.q. waarop die zaken zich bevinden.

Artikel 10: Betaling

1.        Betaling dient te geschieden, te onzer keuze, bij vooruitbetaling, kontant bij de aflevering of binnen 14 dagen na levering door
           middel van een wettig betaalmiddel, te onzer keuze, of door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar onze bankrekening.
           Ook indien betaling na levering is overeengekomen, zijn wij gerechtigd alsnog betaling kontant bij de levering te verlangen of
           zekerheid te bedingen indien ons omstandigheden betreffende de financiele toestand van de afnemer bekend worden, welke,
           indien die ons bij het aksepteren van de opdracht bekend zouden zijn geweest, voor ons aanleiding zou zijn geweest kontante
           betaling bij levering te bedingen.

2.        Na het verstrijken van een termijn van 14 dagen na de levering is de wederpartij in verzuim. De wederpartij is vanaf het moment
           van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd met en minimum van 1% per maand of gedeelte
           van een maand. In geval van liquidatie, faillissement of (voorlopige) surséance van betaling van de wederpartij zijn de
           verplichtingen van de wederpartij onmiddelijk opeisbaar.

3.        Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening, behoudens voorzover dwingend recht zich hiertegen verzet. Gedane
           betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van 
           opeisbare fakturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere
           faktuur.

Artikel 11: Inkassokosten

1.        Is de wederpartij in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen dan komen alle redelijke
           kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechten voor rekening van de wederpartij. In ieder geval is de wederpartij hiervoor
           verschuldigd 15% van onze vordering met een minimum van € 225,00. Indien wij aantonen hogere kosten te hebben gemaakt,
           welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

2.        De wederpartij is aan ons de door ons gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties waaronder de werkelijk door
           ons gemaakte kosten van advokaat en deurwaarder, tenzij deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien wij met de
           wederpartij met betrekking tot een overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure
           voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat, waarbij de wederpartij volledig of in overwegende mate in het
           ongelijk wordt gesteld.

Artikel 12: Overmacht

1.        Onder overmacht worden verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen of onredelijk bemoeilijken. 
           Hieronder zijn begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, burgeroorlog, oproer, molest, brand,
           waterschade, overstroming, werkstakingen, uitsluitingen, bijzondere weersomstandigheden, een algemeen gebrek aan
           benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten
           waaronder arbeidskrachten en energie, stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan wij afhankelijk zijn waaronder
           werkstakingen en uitsluitingen en algemene vervoers- en/of transportproblemen.

2.        Wij hebben ook het recht ons op overmacht te beroepen indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhinderen intreden
           nadat wij onze verbintenis hadden moeten nakomen.

3.        Tijdens overmacht worden onze leverings-, verhuur- en andere verplichtingen opgeschort. Indien de periode waarin door
           overmacht nakoming van de verplichtingen door ons niet mogelijk is of langer duurt dan een maand zijn beide partijen bevoegd
           de overeenkomst te ontbinden zonder dat een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

4.        Indien wij bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan onze verplichtingen hebben voldaan of slechts gedeeltelijk aan onze 
           verplichtingen kunnen voldoen, zijn wij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te faktureren en is de
           wederpartij gehouden deze faktuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk kontrakt.

Artikel 13: Annulering

Een opdracht tot levering kan niet door de wederpartij eenzijdig worden geannuleerd. Indien wij in onderling overleg annulering
overeenkomen zijn wij gerechtigd een vergoeding van 20% van de verkoopprijs te vorderen onverminderd ons recht tot volledige
schadevergoeding.

Artikel 14: Geschilbeslechting

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil, in geval de rechtbank bevoegd is,
worden beslecht door de rechtbank te Breda. Wij blijven echter bevoegd de wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet of het
toepasselijk internationale verdrag bevoegde rechter. Op elke overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Indien deze
voorwaarden mede zijn opgemaakt in een andere taal, is bij verschil, de Nederlandse tekst beslissend.